Дистанционен курс за Първоначално обучение на представителите на КУТ/ГУТ

Изисквания към представители на КУТ и тяхното първоначално обучение по безопасни и здравословни условия на труд

Дистанционен курс за първоначално обучение нйа КУТ/ГУТ

Сформирането на орган като КУТ не е сложна задача, но все пак тя се подчинява на някои основни изисквания, спазването и споменаването на които биха били от полза на много, които тепърва се захващат с тази задача.

Относно бройката на представителите, с която би могло да се започне, трябва да се знае, че имайки предвид, че подобен комитет може да съществува и при фирма с петдесет и един служители, то членовете на КУТ не може да надвишават десет души. Няма минимално или задължително изискване към броя на членовете на въпросния комитет, но при всеки случай те трябва да наброяват четно число. Този факт се налага поради причината, че всички по-нататъшни решения трябва да се приемат с гласуване, чийто резултат се определя от мнозинството.

Със заповед на собственика на фирмата се определя поименно всеки, включен в състава на КУТ. В списъка с представители трябва да фигурира тяхното ЕГН и длъжност във фирмата. Управителят или собственикът като такъв не може пряко да членува в КУТ, което има своята логика, но също и не би могъл да остане не представен в него. Ето защо на него се разрешава да има и назначи свои представители в КУТ. По отношение на броя им няма задължителност. Има обаче такава към съотношението с представителите на работниците, и тя е че двете групи трябва да са равни.

На следващия етап всеки от избраните следва да получи добро и адекватно обучение по безопасност и здраве на работното място . Ежегодно се изисква това обучение да се повтаря и затвърждава, като то е задължително за всеки един член на КУТ. Напълно възможно е обучението по ЗБУТ да бъде проведено дистанционно.

Колкото и да е успешен, всеки член на КУТ има мандата Максималният срок за участие в КУТ е четири години. По силата на наредбата, която регламентира дейността на КУТ, всеки един представител може да бъде заменен със заповед на работодателя по-рано по свое или чуждо желание, но не може да остане след изтичането на четирите години от започване на участието си в комитета. Със приемането на назначаването си,  членовете приемат да създадат и следват дневен ред, който да гарантира тяхната безопасност при труд, както и тази на техните колеги.