Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Трудно ли е обучението за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

      Обучението като всяко друго нещо в живота е относително. В един момент от живота може да ви се стори трудно, дори невъзможно да го осъществите, в друг пък да го преминете с лекота, без въобще да изпитате каквито и да е проблеми. За състоянието на всеки от нас голямо значение имат външните фактори, които ни влияят, като другите хора, умората, натовареността на ежедневието, проблемите и други. 

      Когато започва работата на едно длъжностно лице по ЗБУТ в строителството, въпреки целия опит и нужни качества, които притежава, непосредствен преди назначаването си този човек трябва да премине и специалния курс по ЗБУТ, който се отнася за всички лица, които се занимават с безопасност на труда и здравето на работното място. За хора, които са много далеч от монтажните и строителни дейности, това може би ще е трудно обучение. Затова и такива хора не се избират за такива позиции, тъй като това не е в тяхната област на работа и образование. И все пак, преди да започнете каквото и да е ново начинание не е лоша идея да се осведомите по-подробно както точно ви очаква.

       Може да се каже, че обучението далеч не е най-сложната част на този пост. Много по-тежка е отговорността, която длъжностното лице носи за живота и здравето на целия персонал, който работи в компанията и ежедневно се излага на опасен труд. До голяма степен сложността на обучението идва от съчетаването на основната работа и тази на длъжностно лице по ЗБУТ в строителството. По дефиниция последното не е самостоятелна длъжност, тъй като тя винаги се извършва по съвместителство с друга работа. Логично тя да не е всекидневна и затова не е на пълен работен ден. За целта служителят подписва договор, допълнение към основния, за да изпълнява тази длъжност, когато това е нужно. Все пак преди да започнете курса, направете си много добре план как ще отделяте време за подготовка, за посещение за курса и за финалния тест, след който ще можете да заемете позиция като длъжностно лице по ЗБУТ в строителството. Дори и при най-лекия вариант на обучение ще имате нужда от време и търпение, както и от спокойствие, за да усвоявате всичко, което ще ви бъде преподавано. Добрата новина е, че курсът е сравнително кратък и колкото и трудно и натоварено да ви е, то бързо ще отмине и няма да е за дълго време. 

Дистанционен курс за Координатор по БЗР в строителството

Дистанционен курс по БЗР в строителството

Какво е съдържанието на курса за координатор по бзр в строителството

     За всички тези, на които предстои курс за координатор по бзр или обмислят такъв в бъдеще е важно да се каже какво точно им предстои да научат по време на обучението си. Много хора искат да бъдат максимално информирани преди да се впуснат в каквото и да е ново начинание. Ето защо е важно да се даде информация именно на тях и така да се подпомогне решението им за или против курса по ЗБУТ.

     При повечето курсове в тази материя обучението е разделено на между десет и петнадесет теми. Между най-първите и важните от тях е недопускането на трудовите злополуки. Това фактически е вид провал за лицето по БЗР. Затова е важно то да знае в дълбочина процесите на работа и какво би могло да се обърка. Така най-добре този човек ще може да направи плана си за превенция на злополуките, защото една такава ситуация е изключително неприятна и влияе върху всички процеси на работата. Все пак животът ни сблъсква с всякакви ситуации и трудовите злополуки са част от работата. Ето защо в същата част, в която се набляга на начините за превенция на злополуките се обяснява и какви са най-добрите практики, когато вече злополуката е факт и трябва да се справяме с последствията от нея. 

     На второ място координаторът по бзр трябва да е запознат добре с всички закони и нормативни уредби, които имат отношение към пряката му работа. Всички действия на този служител се документират и съхраняват по законово определен ред. Затова непознаването на законите може да доведе до много неприятни последици при една евентуална проверка от държавните отговорни органи. 

     Както вече споменахме, риск и опасност има при всеки вид работа, макар и той да не е лесно видим за всички. Задължение на координатора още в началото на неговата работа е да оцени правилно степента на риск и да изготви или подобри вече съществуващия план за безопасност на труда. В тази си дейност обаче той не трябва да е сам. За по-добра координация и изпълнение на задачата, всеки ръководител на отдел и бригада дава своето мнение и помага при оценката на риска. С общи усилия плана става по-добър и адекватен и така се избягват сериозни пропуски в работата. 

     Въпреки по-горе казаното, оценката на риска също принадлежи на периодичен контрол и на преработване, тъй като нещата са динамични и промяната е част от всеки работен процес. 

Дистанционно обучение за Длъжностно лице ръководещо трудови процеси

Дистанционен курс за Длъжностно лице ръководещо трудовите процеси

Обучение в срок за длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите процеси

      Лицата, които ръководят и управляват трудовите процеси, е едно широко понятие, което често не се разбира. Повечето хора смятат, че това са специална група от хора, които не се срещат във всяка фирма. В действителност при стартирането на всеки строителен или ремонтен обект се изисква назначаването на такова лице. Така че се оказва, че в практиката има честа нужда от такова лице. 

      За да разберете най-добре от какво точно обучение се нуждае това длъжностно лице трябва да знаете неговите основни задължения. По своята същност това е позиция, която синхронизира всички останали длъжностни и дейности, които трябва да се извършват на даден обект. Това лице уговаря ремонти, монтажи и последователността на дейностите така, че всичко да бъде направено както трябва и същевременно да не е прибързано, за да не създава опасност за работещите на обекта или на която и да е длъжност от веригата.  Както може да се предположи, тази длъжност изисква обширни познания и дългогодишен опит. Но и всяко обучение не би било излишно. Най-важното за него е да бъде възможно най-бързо и същевременно качествено. Бързината се отнася към работата, защото колкото тя е по-голяма, толкова по-малко отражения ще има върху процеса на строеж, ремонт или каквото и да е това, с което да се занимава вашата фирма. В този случай най-лесно обучението в срок би се извършило, ако то е онлайн. Само така може да започнете на момента, без да чакате да се събере група, за да се извика лектор и други такива подобни подробности, които не ви касаят. Обучението в срок естествено е понятие, което визира различни срокове за всеки един отделен случай. Общото е, че бързото обучение би устроило всеки един работодател, независимо от неговите стандарти за бързина. В момента такава бързина може да гарантира само онлайн обучението. Ако сте склонни да опитате този начин на обучение, в случай, че за първи път ще ползвате такова, сега е моментът, в който ще откриете неговите положителни страни.  Тъй като целия материал се предоставя на обучавания, само от него зависи за колко време ще премине през него. Ако сте избрали амбициозен човек, който приема на сериозно всичко, което му се изпречи на пътя, то резултатите от това обучение ще поставят нови стандарти пред вас като работодател. По този начин ще може да завършите тази задача в срок и така безпроблемно да продължите с работата си. Така и лицето, което ръководи и управлява трудовите процеси, ще може да навлезе бързо в новата си работа.                            

Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ

Дистанционно обучение за Длъжностно лице по ЗБУТ

За какво е нужен курса за длъжностно лице по БЗР

     Курсът по ЗБУТ, който длъжностното лице по безопасност и здраве на работното място трябва да премине, е пряко свързан и е условие за започване на работа. Все пак трябва известно време, за да се ориентирате в обстановката и това къде и как ще е най-добрия начин да се проведе този курс за вас или някои от вашите служители, които сте избрали за този пост. Какъвто и да е броя на хората, кандидати за позицията, хубаво е те да бъдат обучавани заедно, по възможност в една група, ако обучението е присъствено. В случай, че искате онлайн вариант за вашите служители, тогава поне нека това да се случва по едно и също време. Така те ще могат да обсъждат помежду си проблемите, свързани с обучението, и заедно ще преодоляват трудностите. 

     Любопитно за всички, които са на прага да започнат подобно обучение, е какво точно им предстои и какво грубо би било съдържанието на подобен курс. След като получи необходимите знания за това как да се грижи за своятa и безопасността на всички, които работят в предприятието, то този служител свободно може да консултира и дава съвети на своя работодател или пряк ръководител в тази насока, когато това е нужно. В този смисъл функциите на длъжностното лице са консултантски и съветнически. 

      Длъжностното лице има и свои собствена работа, която е независима от никой и трябва да се извършва самостоятелно. В изграждането на план за добри и здравословни условия на труд това лице може да разчита само на себе си и на своите колеги на същата длъжност. Това е първа и основна работа на този човек. Критериите за оценка на риска са ясно заявени и могат да се научат по време на курса. 

       Безопасността на труда се осъществява освен чрез хипотетични планове и чрез конкретни дейности, като подбор и осигуряване на технически предпазни средства и облекло. Това също е основна отговорност на длъжностното лице. Актуализацията на наличните помощни средства за предпазване и безопасност също са постоянна отговорност на длъжностното лице

       Със своята компетентност по отношение на безопасността и здравето длъжностното лице оказва пълно съдействие на всички разследващи звена и институции, които участват при изясняването на обстоятелствата при настъпила трудова злополука. Това е доста неприятен момент, но за съжаление е част от работата и живота и понякога е неизбежен. Важното за работата на длъжностното лице е да сведе този процент до минимум. Само тогава работата му може да се нарече успешна. 

Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

Обучение за контрол на качеството в строителството онлайн

      Обучението за контрол на качеството в строителството включва голяма част теоретична подготовка. Това е факт, защото оценката на едно изделие или обект се прави по предварително зададени критерии, които са ясни и трябва да се знаят. Бизнесът надминава националните граници и затова е нужно лицето, което извършва контрол на качеството, да познава както националните норми, така и европейското законодателство. Всичко това води до извода, че обучението по контрол на качеството съвсем не е за подценяване и изисква усилия и внимание. 

      Назначаването и обучението на лице, което да е отговорно за контрола на качеството в строителството още повече се усложнява от факта, че това е натоварена сфера на работа, в която отсъствието би било проблем. Все пак това не е предпоставка обучението да се отлага и не може да бъде оправдание пред проверяващите органи. Ето защо има опция, която може би в най-голяма степен ще удовлетвори всички тези изисквания и минимално ще затрудни както обучаващият се, така и работодателя, който поема грижата за организирането на това обучение. Провеждането му онлайн би било облекчение от страна на разходи и време и за двете страни. Организирането на такъв курс е препоръчително и се прави с лека ръка. Достатъчно е само да знаете името на надеждна школа за обучение по ЗБУТ. Сравнено с другите видове обучение по здраве и безопасност, курсът за контрол на качеството е по-скъп и обхваща по-голям обем от материали, които сравнително се различават от обичайните.

     Преди да пристъпите към попълването на контактната форма е нужно все пак да се консултирате или да се информирате за намеренията си. Онлайн вариантът може да ви бъде полезен и с други свои характеристики. По време на онлайн обучението ще получите достъп до много ресурси, с които ще може да следите и да се информирате за новостите около нормите в контрола на качеството в строителството. След като сте вече убедени в предимствата на онлайн обучението, пристъпете към заплащане на таксата за обучение, която в момента е в рамките на около сто и двадесет лева. По този начин ще гарантирате място или места на служителите за съответното обучение, което сте предвидили да бъде проведено. Фактът, че онлайн обучението отнема най-малко ресурси, като време и средства, го прави все повече предпочитано сред работодатели от всички сфери на бизнеса. Високите стандарти са доказани, а работата с електронни материали дава и допълнителни умения на обучаващите се, които те биха могли успешно да използват в бъдещата си работа по контрол на качеството.

Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ

Длъжностно лице по ЗБУТ

6 фактора, заради които да изберете дистанционното обучение по ЗБУТ

Длъжностно лице по ЗБУТ

Здравословните и безопасни условия на труд (познати и като ЗБУТ) осигуряват на служителите в дадена фирма необходимите предпоставки за качествено и спокойно извършване на работа. Според Българското законодателство лицата, които отговарят за ЗБУТ в предприятията – длъжностни лица, координатори и др. – трябва да са преминали специално обучение в тази област. Въпросното обучение има две разновидности – курс със задължително присъствие и такъв от разстояние. Дистанционният курс по ЗБУТ набира все по-голяма популярност и е особено предпочитан от младите хора. А защо е така? Разберете сами като прочетете следните 6 фактора.

1. Индивидуален подход.

Онлайн обучението по ЗБУТ се отличава с персонализирания си метод. Така всеки участник получава възможността да избере деня или дните, през които да се проведе заниманието. Допълнителен бонус е удобството от това, че вече не е нужно човек да отсъства от работа, за да повиши квалификацията си.

2. Пестене на средства за пътуване.

Избирайки курса от разстояние, вие избирате и да не прахосвате пари за път и нощувка. Няма нужда да бързате или да се съобразявате с трафика, разписанията на превозните средства или запазването на стая в хотел.

3. Комфорта на домашната обстановка.

Тъй като предаването на знания се осъществява чрез интернет, почти всички, които се обучават, правят това от дома си. Познатата среда благоприятства за създаването на приятна нагласа и постигането да добри резултати.

4. По-ниска такса.

Голяма част от организациите, които предоставят тази услуга, са предвидили още една привилегия за записалите се – по-малка парична такса в сравнение с курсовете по ЗБУТ, които се провеждат на място.

5. Използване на модерна техника.

Компютрите стават все по-достъпни и лесни за използване. От една страна – защото цената на по-старите модели намалява, а от друга – понеже в днешни дни компютърната грамотност е по-висока от всякога. Софтуерът, използван за обучението, е сравнително лесен за употреба.

6. Пестене на време.

Логично продължение на всичко посочено досега. Онлайн обучението по ЗБУТ предвижда много по-кратки срокове за провеждане.