Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

Обучение за контрол на качеството в строителството онлайн

      Обучението за контрол на качеството в строителството включва голяма част теоретична подготовка. Това е факт, защото оценката на едно изделие или обект се прави по предварително зададени критерии, които са ясни и трябва да се знаят. Бизнесът надминава националните граници и затова е нужно лицето, което извършва контрол на качеството, да познава както националните норми, така и европейското законодателство. Всичко това води до извода, че обучението по контрол на качеството съвсем не е за подценяване и изисква усилия и внимание. 

      Назначаването и обучението на лице, което да е отговорно за контрола на качеството в строителството още повече се усложнява от факта, че това е натоварена сфера на работа, в която отсъствието би било проблем. Все пак това не е предпоставка обучението да се отлага и не може да бъде оправдание пред проверяващите органи. Ето защо има опция, която може би в най-голяма степен ще удовлетвори всички тези изисквания и минимално ще затрудни както обучаващият се, така и работодателя, който поема грижата за организирането на това обучение. Провеждането му онлайн би било облекчение от страна на разходи и време и за двете страни. Организирането на такъв курс е препоръчително и се прави с лека ръка. Достатъчно е само да знаете името на надеждна школа за обучение по ЗБУТ. Сравнено с другите видове обучение по здраве и безопасност, курсът за контрол на качеството е по-скъп и обхваща по-голям обем от материали, които сравнително се различават от обичайните.

     Преди да пристъпите към попълването на контактната форма е нужно все пак да се консултирате или да се информирате за намеренията си. Онлайн вариантът може да ви бъде полезен и с други свои характеристики. По време на онлайн обучението ще получите достъп до много ресурси, с които ще може да следите и да се информирате за новостите около нормите в контрола на качеството в строителството. След като сте вече убедени в предимствата на онлайн обучението, пристъпете към заплащане на таксата за обучение, която в момента е в рамките на около сто и двадесет лева. По този начин ще гарантирате място или места на служителите за съответното обучение, което сте предвидили да бъде проведено. Фактът, че онлайн обучението отнема най-малко ресурси, като време и средства, го прави все повече предпочитано сред работодатели от всички сфери на бизнеса. Високите стандарти са доказани, а работата с електронни материали дава и допълнителни умения на обучаващите се, които те биха могли успешно да използват в бъдещата си работа по контрол на качеството.

Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ

Длъжностно лице по ЗБУТ

6 фактора, заради които да изберете дистанционното обучение по ЗБУТ

Длъжностно лице по ЗБУТ

Здравословните и безопасни условия на труд (познати и като ЗБУТ) осигуряват на служителите в дадена фирма необходимите предпоставки за качествено и спокойно извършване на работа. Според Българското законодателство лицата, които отговарят за ЗБУТ в предприятията – длъжностни лица, координатори и др. – трябва да са преминали специално обучение в тази област. Въпросното обучение има две разновидности – курс със задължително присъствие и такъв от разстояние. Дистанционният курс по ЗБУТ набира все по-голяма популярност и е особено предпочитан от младите хора. А защо е така? Разберете сами като прочетете следните 6 фактора.

1. Индивидуален подход.

Онлайн обучението по ЗБУТ се отличава с персонализирания си метод. Така всеки участник получава възможността да избере деня или дните, през които да се проведе заниманието. Допълнителен бонус е удобството от това, че вече не е нужно човек да отсъства от работа, за да повиши квалификацията си.

2. Пестене на средства за пътуване.

Избирайки курса от разстояние, вие избирате и да не прахосвате пари за път и нощувка. Няма нужда да бързате или да се съобразявате с трафика, разписанията на превозните средства или запазването на стая в хотел.

3. Комфорта на домашната обстановка.

Тъй като предаването на знания се осъществява чрез интернет, почти всички, които се обучават, правят това от дома си. Познатата среда благоприятства за създаването на приятна нагласа и постигането да добри резултати.

4. По-ниска такса.

Голяма част от организациите, които предоставят тази услуга, са предвидили още една привилегия за записалите се – по-малка парична такса в сравнение с курсовете по ЗБУТ, които се провеждат на място.

5. Използване на модерна техника.

Компютрите стават все по-достъпни и лесни за използване. От една страна – защото цената на по-старите модели намалява, а от друга – понеже в днешни дни компютърната грамотност е по-висока от всякога. Софтуерът, използван за обучението, е сравнително лесен за употреба.

6. Пестене на време.

Логично продължение на всичко посочено досега. Онлайн обучението по ЗБУТ предвижда много по-кратки срокове за провеждане.

Дистанционнен курс за Длъжностно лице провеждащо инструктажи

Същност на курса за длъжностно лице за инструктажи

Дистанционно обучение за Длъжностно лице, провеждащо инструктажи

     Длъжностното лице за инструктажи се грижи за това всеки да изпълнява служебните си задължения правилно с грижа за безопасността и здравето си. Никоя от инструкциите на това лице на бива да се подценява и отминава, тъй като в някои случаи подценяването на инструктажите може да доведе до фатални последици. Всеки участник в работния процес трябва да следва ясни правила за това как хем да облекчи работния процес, хем да не навреди на собственото си здраве и сигурност.

     Курсът по безопасност на труда за длъжностно лице за инструктажи дава огромна информация и възможности за това как може да се обезопаси работния процес. Тъй като работата има много етапи, нужно е всеки от тях да бъде съпроводен от съответния инструктаж.В курсът по безопасност за длъжностно лице за инструктажи, обучаваният първо се запознава със спецификата на първоначалния инструктаж. За разлика от другите, той е абсолютно задължителен за всички новопостъпили в която и да е фирма или организация. След като по време на курса за длъжностно лице по инструктажи служителят се запознае с теоретичната част, той трябва да умее да изготви план за безопасност за конкретната фирма. Тази зависимост важи за всички видове инструктажи, с които следва да се запознае.

      След първоначалния инструктаж по време на курса лицето за инструктажи получава знания и за ежедневния инструктаж. Той се провежда в началото на всеки работен ден. Целта му е да се обхванат промените в работния процес, което се случва често, особено при строителни и ремонтни дейности, където ежедневно се работи върху различни части от обекта.

       Ежедневният инструктаж има по общ характер, затова обикновено той е последван от обучение по инструктаж на работното място. Той е негово продължение и често пъти се налага длъжностното лице за инструктажи да го подготвя сам в зависимост от спецификата на работата. Той трябва да съдържа задължения за безопасност от общ характер, както и такива, които са конкретни и насочващи.

       Последните два вида инструктаж, които са включени в курса за обучение на длъжностното лице по инструктажи са периодичен и извънреден. От самото им име може да се предположи, че първият се налага на определен еднакъв период на време, а другият се прави при извънредни случаи. Такива може да бъдат въвеждането на нова линия на производство, преструктуриране, въвеждане на нова машина или явление, което да е нарушило пряко ритмичния процес на работа. Обикновено това може да са производствени злополуки или аварии в оборудването.

Дистанционен курс за Първоначално обучение на представителите на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс за първоначално обучение нйа КУТ/ГУТ

Изисквания към представители на КУТ и тяхното първоначално обучение по безопасни и здравословни условия на труд

Дистанционен курс за първоначално обучение нйа КУТ/ГУТ

Сформирането на орган като КУТ не е сложна задача, но все пак тя се подчинява на някои основни изисквания, спазването и споменаването на които биха били от полза на много, които тепърва се захващат с тази задача.

Относно бройката на представителите, с която би могло да се започне, трябва да се знае, че имайки предвид, че подобен комитет може да съществува и при фирма с петдесет и един служители, то членовете на КУТ не може да надвишават десет души. Няма минимално или задължително изискване към броя на членовете на въпросния комитет, но при всеки случай те трябва да наброяват четно число. Този факт се налага поради причината, че всички по-нататъшни решения трябва да се приемат с гласуване, чийто резултат се определя от мнозинството.

Със заповед на собственика на фирмата се определя поименно всеки, включен в състава на КУТ. В списъка с представители трябва да фигурира тяхното ЕГН и длъжност във фирмата. Управителят или собственикът като такъв не може пряко да членува в КУТ, което има своята логика, но също и не би могъл да остане не представен в него. Ето защо на него се разрешава да има и назначи свои представители в КУТ. По отношение на броя им няма задължителност. Има обаче такава към съотношението с представителите на работниците, и тя е че двете групи трябва да са равни.

На следващия етап всеки от избраните следва да получи добро и адекватно обучение по безопасност и здраве на работното място . Ежегодно се изисква това обучение да се повтаря и затвърждава, като то е задължително за всеки един член на КУТ. Напълно възможно е обучението по ЗБУТ да бъде проведено дистанционно.

Колкото и да е успешен, всеки член на КУТ има мандата Максималният срок за участие в КУТ е четири години. По силата на наредбата, която регламентира дейността на КУТ, всеки един представител може да бъде заменен със заповед на работодателя по-рано по свое или чуждо желание, но не може да остане след изтичането на четирите години от започване на участието си в комитета. Със приемането на назначаването си,  членовете приемат да създадат и следват дневен ред, който да гарантира тяхната безопасност при труд, както и тази на техните колеги.