Дистанционнен курс за Длъжностно лице провеждащо инструктажи

Същност на курса за длъжностно лице за инструктажи

Дистанционно обучение за Длъжностно лице, провеждащо инструктажи

     Длъжностното лице за инструктажи се грижи за това всеки да изпълнява служебните си задължения правилно с грижа за безопасността и здравето си. Никоя от инструкциите на това лице на бива да се подценява и отминава, тъй като в някои случаи подценяването на инструктажите може да доведе до фатални последици. Всеки участник в работния процес трябва да следва ясни правила за това как хем да облекчи работния процес, хем да не навреди на собственото си здраве и сигурност.

     Курсът по безопасност на труда за длъжностно лице за инструктажи дава огромна информация и възможности за това как може да се обезопаси работния процес. Тъй като работата има много етапи, нужно е всеки от тях да бъде съпроводен от съответния инструктаж.В курсът по безопасност за длъжностно лице за инструктажи, обучаваният първо се запознава със спецификата на първоначалния инструктаж. За разлика от другите, той е абсолютно задължителен за всички новопостъпили в която и да е фирма или организация. След като по време на курса за длъжностно лице по инструктажи служителят се запознае с теоретичната част, той трябва да умее да изготви план за безопасност за конкретната фирма. Тази зависимост важи за всички видове инструктажи, с които следва да се запознае.

      След първоначалния инструктаж по време на курса лицето за инструктажи получава знания и за ежедневния инструктаж. Той се провежда в началото на всеки работен ден. Целта му е да се обхванат промените в работния процес, което се случва често, особено при строителни и ремонтни дейности, където ежедневно се работи върху различни части от обекта.

       Ежедневният инструктаж има по общ характер, затова обикновено той е последван от обучение по инструктаж на работното място. Той е негово продължение и често пъти се налага длъжностното лице за инструктажи да го подготвя сам в зависимост от спецификата на работата. Той трябва да съдържа задължения за безопасност от общ характер, както и такива, които са конкретни и насочващи.

       Последните два вида инструктаж, които са включени в курса за обучение на длъжностното лице по инструктажи са периодичен и извънреден. От самото им име може да се предположи, че първият се налага на определен еднакъв период на време, а другият се прави при извънредни случаи. Такива може да бъдат въвеждането на нова линия на производство, преструктуриране, въвеждане на нова машина или явление, което да е нарушило пряко ритмичния процес на работа. Обикновено това може да са производствени злополуки или аварии в оборудването.

Дистанционен курс за Ежегодно обучение на представителите на КУТ и ГУТ

Как да избегнем грешки при ежегодно обучение на представители на КУТ

Дистанционен курс за Ежегодно обучение на представителите на КУТ и ГУТ

Когато говорим за норми и закони, засягащи строителния бизнес и безопасността на заетите в него, трябва да знаем, че те обикновено дават информация за общите положения и никога насоки за конкретния бизнес или работна среда. Имайки предвид това по време на целия работен процес, е лесно да се избегнат основни грешки при процеса на избор и по-нататъшната работа.

Ако всеки управител или ръководител на работна площадка и строеж е наясно със спецификите на бизнеса лесно биха направили пропуските и грешките малобройни. Ето защо е нужно да се знае какви са изискванията за представителите на този орган във фирмата, наречен КУТ ( или комитет по условия на труд ), за да се избегнат ненужни неудобства.

Съществуването на КУТ е изискване на държавата за фирми от бранша с персонал повече от петдесет човека. След като първоначалното изискване е изпълнено, т.е назначен е петдесет и първия човек, то всеки ръководител трябва да се замисли за избор на членове на КУТ и тяхното изискване.

Погледнато реално всеки на етап избор на представители се стреми да се спре най-малко полезния човек за същинската работа, за да не нарушава ежедневната такава. Това би могло да се отбележи като основна грешка, защото добрите служители в една или друга сфера обикновено успяват да се справят с повече от едно задължение. Ето защо когато се наложи избор на представител на КУТ, макар и тяхната функция и приложение да изглежда много условно, е редно да се погледне първо към най-способните. Хората, които участват ежедневно в работата, имат по-малко проблеми с поемането на отговорност и определено понасят новите задължения с по-малко стрес.

Друг основен пропуск на работодателите е, че според много от тях нуждата от смяна на представителите на КУТ е необходима всяка година. Това е излишно, тъй като много по-лесно е да добавяш знания и опит, а не да градиш от нула.

Важно е да се отбележи, че изборът на дистанционно обучение по ЗБУТ е ключово за успеваемостта на представителите на КУТ. Така те биха могли всяка година да покриват необходимите изисквания, без да напускат работното си място или това да влияе на работата им.

Дистанционен курс за Първоначално обучение на представителите на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс за първоначално обучение нйа КУТ/ГУТ

Изисквания към представители на КУТ и тяхното първоначално обучение по безопасни и здравословни условия на труд

Дистанционен курс за първоначално обучение нйа КУТ/ГУТ

Сформирането на орган като КУТ не е сложна задача, но все пак тя се подчинява на някои основни изисквания, спазването и споменаването на които биха били от полза на много, които тепърва се захващат с тази задача.

Относно бройката на представителите, с която би могло да се започне, трябва да се знае, че имайки предвид, че подобен комитет може да съществува и при фирма с петдесет и един служители, то членовете на КУТ не може да надвишават десет души. Няма минимално или задължително изискване към броя на членовете на въпросния комитет, но при всеки случай те трябва да наброяват четно число. Този факт се налага поради причината, че всички по-нататъшни решения трябва да се приемат с гласуване, чийто резултат се определя от мнозинството.

Със заповед на собственика на фирмата се определя поименно всеки, включен в състава на КУТ. В списъка с представители трябва да фигурира тяхното ЕГН и длъжност във фирмата. Управителят или собственикът като такъв не може пряко да членува в КУТ, което има своята логика, но също и не би могъл да остане не представен в него. Ето защо на него се разрешава да има и назначи свои представители в КУТ. По отношение на броя им няма задължителност. Има обаче такава към съотношението с представителите на работниците, и тя е че двете групи трябва да са равни.

На следващия етап всеки от избраните следва да получи добро и адекватно обучение по безопасност и здраве на работното място . Ежегодно се изисква това обучение да се повтаря и затвърждава, като то е задължително за всеки един член на КУТ. Напълно възможно е обучението по ЗБУТ да бъде проведено дистанционно.

Колкото и да е успешен, всеки член на КУТ има мандата Максималният срок за участие в КУТ е четири години. По силата на наредбата, която регламентира дейността на КУТ, всеки един представител може да бъде заменен със заповед на работодателя по-рано по свое или чуждо желание, но не може да остане след изтичането на четирите години от започване на участието си в комитета. Със приемането на назначаването си,  членовете приемат да създадат и следват дневен ред, който да гарантира тяхната безопасност при труд, както и тази на техните колеги.

Предимства на дистанционното обучение за длъжностно лице по ЗБУТ

Длъжностно лице по збут

Защо онлайн курсове за Длъжностно лице са все по-предпочитани?

Всеки бизнес има определени изисквания и необходим специално обучен персонал, за да започне успешно своята дейност и да не среща формални затруднения и пречки. Строителството по своята същност има огромно влияние върху хората, които ще ползват готовия продукт от работата на стотици редови строители. Ето защо изискванията към него са немалки и стриктното следене за тяхното изпълнение е част от работата.

              Изготвянето на необходимата документация за регистрация и пускане на работа на обект е дълга и обемна. Ето защо всяко нещо, което би спестило време е добре дошло.

              Длъжностното лице по закон за безопасни условия на труд е важна част от управлението и контрола на строителната дейност, която не може да бъде пренебрегната.

              Дистанционното обучение все по-осезаемо заема своето място в ежедневното обучение на персонал. Нуждата от длъжностно лице по ЗБУТ обуславя търсенето на възможно най-изгодния и качествен начин за дистанционно обучение.

              При наличието на колебания дали да се избере традиционния начин на обучение или дистанционен такъв, ето някои условия в полза на второто.

              Най-важно място заема достъпността. Тъй като строежи има на много не толкова достъпни и популярни места, командировката в София или друг голям град на избрания човек не винаги е най-удачен и желан вариант и от двете страни. Надеждна интернет връзка би дала достъпност до необходимите материали за обучение по ЗБУТ, при това неограничено и по всяко време. Пътуването и престоя в чужд град от друга страна би създало неудобство, еднакво голямо и за двете страни.

               На второ, но не по-малко важно място са разходите. Лесно е да се пресметне, че при втория вариант те биха били много повече. Като се започне от пътя, средства на нощувка и храна. Не е за подценяване и дискомфорта, който обучаващият се би изпитал от отдалечеността от близките и родното си място.

               Като следствие последното стеснява избора на личност, тъй като не всеки би бил съгласен на дълго и често отсъствие от вкъщи.

               На края, но не на последно място, дистанционното обучение позволява съвместяване на дейността с друга работа или работи. Така човек може да бъде на няколко места едновременно, а източникът на знания е неограничен.