Дистанционен курс за Ежегодно обучение на представителите на КУТ и ГУТ

Как да избегнем грешки при ежегодно обучение на представители на КУТ

Дистанционен курс за Ежегодно обучение на представителите на КУТ и ГУТ

Когато говорим за норми и закони, засягащи строителния бизнес и безопасността на заетите в него, трябва да знаем, че те обикновено дават информация за общите положения и никога насоки за конкретния бизнес или работна среда. Имайки предвид това по време на целия работен процес, е лесно да се избегнат основни грешки при процеса на избор и по-нататъшната работа.

Ако всеки управител или ръководител на работна площадка и строеж е наясно със спецификите на бизнеса лесно биха направили пропуските и грешките малобройни. Ето защо е нужно да се знае какви са изискванията за представителите на този орган във фирмата, наречен КУТ ( или комитет по условия на труд ), за да се избегнат ненужни неудобства.

Съществуването на КУТ е изискване на държавата за фирми от бранша с персонал повече от петдесет човека. След като първоначалното изискване е изпълнено, т.е назначен е петдесет и първия човек, то всеки ръководител трябва да се замисли за избор на членове на КУТ и тяхното изискване.

Погледнато реално всеки на етап избор на представители се стреми да се спре най-малко полезния човек за същинската работа, за да не нарушава ежедневната такава. Това би могло да се отбележи като основна грешка, защото добрите служители в една или друга сфера обикновено успяват да се справят с повече от едно задължение. Ето защо когато се наложи избор на представител на КУТ, макар и тяхната функция и приложение да изглежда много условно, е редно да се погледне първо към най-способните. Хората, които участват ежедневно в работата, имат по-малко проблеми с поемането на отговорност и определено понасят новите задължения с по-малко стрес.

Друг основен пропуск на работодателите е, че според много от тях нуждата от смяна на представителите на КУТ е необходима всяка година. Това е излишно, тъй като много по-лесно е да добавяш знания и опит, а не да градиш от нула.

Важно е да се отбележи, че изборът на дистанционно обучение по ЗБУТ е ключово за успеваемостта на представителите на КУТ. Така те биха могли всяка година да покриват необходимите изисквания, без да напускат работното си място или това да влияе на работата им.

Дистанционен курс за Първоначално обучение на представителите на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс за първоначално обучение нйа КУТ/ГУТ

Изисквания към представители на КУТ и тяхното първоначално обучение по безопасни и здравословни условия на труд

Дистанционен курс за първоначално обучение нйа КУТ/ГУТ

Сформирането на орган като КУТ не е сложна задача, но все пак тя се подчинява на някои основни изисквания, спазването и споменаването на които биха били от полза на много, които тепърва се захващат с тази задача.

Относно бройката на представителите, с която би могло да се започне, трябва да се знае, че имайки предвид, че подобен комитет може да съществува и при фирма с петдесет и един служители, то членовете на КУТ не може да надвишават десет души. Няма минимално или задължително изискване към броя на членовете на въпросния комитет, но при всеки случай те трябва да наброяват четно число. Този факт се налага поради причината, че всички по-нататъшни решения трябва да се приемат с гласуване, чийто резултат се определя от мнозинството.

Със заповед на собственика на фирмата се определя поименно всеки, включен в състава на КУТ. В списъка с представители трябва да фигурира тяхното ЕГН и длъжност във фирмата. Управителят или собственикът като такъв не може пряко да членува в КУТ, което има своята логика, но също и не би могъл да остане не представен в него. Ето защо на него се разрешава да има и назначи свои представители в КУТ. По отношение на броя им няма задължителност. Има обаче такава към съотношението с представителите на работниците, и тя е че двете групи трябва да са равни.

На следващия етап всеки от избраните следва да получи добро и адекватно обучение по безопасност и здраве на работното място . Ежегодно се изисква това обучение да се повтаря и затвърждава, като то е задължително за всеки един член на КУТ. Напълно възможно е обучението по ЗБУТ да бъде проведено дистанционно.

Колкото и да е успешен, всеки член на КУТ има мандата Максималният срок за участие в КУТ е четири години. По силата на наредбата, която регламентира дейността на КУТ, всеки един представител може да бъде заменен със заповед на работодателя по-рано по свое или чуждо желание, но не може да остане след изтичането на четирите години от започване на участието си в комитета. Със приемането на назначаването си,  членовете приемат да създадат и следват дневен ред, който да гарантира тяхната безопасност при труд, както и тази на техните колеги.